13.02.2015


Click to enlarge, please ...

Amberblaze Chase The Flame (Bitch)

EOS16697klein.jpg
EOS16703Abearbklein.jpg
EOS16709klein.jpg
EOS16958bearbklein.jpg
EOS16984bearbklein.jpg
EOS17071Abearbklein.jpg
EOS17127Abearbklein.jpg

1 up to 7 within 7

Amberblaze Catch The Chance (Dog)

EOS16470Aklein.jpg
EOS16530Abearbklein.jpg
EOS16567bearbklein.jpg
EOS16568bearbklein.jpg
EOS16623bearbklein.jpg
EOS16629bearbklein.jpg
EOS16742Aklein.jpg

1 up to 7 within 7

Amberblaze Chase The Storm (Bitch)

EOS16494Abearbklein.jpg
EOS16666Abearbklein.jpg
EOS16674Abearbklein.jpg
EOS16679Abearbklein.jpg
EOS16779bearbklein.jpg
EOS16889Abearbklein.jpg
EOS16968Aklein.jpg
EOS16969Aklein.jpg

1 up to 8 within 8

Fiamma and her puppies

EOS16552Abearbklein.jpg
EOS16555bearbklein.jpg
EOS16683bearbklein.jpg

1 up to 3 within 3