17.11.2016


Click to enlarge, please ...

Boy 1

EOS14009klein.jpg
EOS14043klein.jpg
EOS14068Aklein.jpg
IMG_1843Aklein.jpg
IMG_1862Aklein.jpg
IMG_1864Aklein.jpg

1 up to 6 within 6

Boy 2

EOS13866Aklein.jpg
EOS13869Aklein.jpg
EOS13898Aklein.jpg
IMG_1780Aklein.jpg
IMG_1784Aklein.jpg

1 up to 5 within 5

Boy 3

EOS13915klein.jpg
EOS13942klein.jpg
EOS13966Aklein.jpg
EOS13997Aklein.jpg
IMG_1812Aklein.jpg
IMG_1821Aklein.jpg

1 up to 6 within 6

Fiamma and her puppies

EOS14076Aklein.jpg
EOS14093klein.jpg

1 up to 2 within 2