05.02.2015


Click to enlarge, please ...

Amberblaze Chase The Flame (Bitch)

EOS14116Aklein.jpg
EOS14327Aklein.jpg
EOS14333klein.jpg
EOS14334klein.jpg
EOS14335klein.jpg
EOS14338klein.jpg
EOS14341klein.jpg
EOS14346klein.jpg
EOS14350klein.jpg
EOS14465Aklein.jpg

1 up to 10 within 10

Amberblaze Catch The Chance (Dog)

EOS14407Aklein.jpg
EOS14412Aklein.jpg

1 up to 2 within 2

Amberblaze Chase The Storm (Bitch)

EOS14098Aklein.jpg
EOS14103Aklein.jpg
EOS14133Aklein.jpg
EOS14142Aklein.jpg
EOS14153Aklein.jpg
EOS14203Aklein.jpg
EOS14259Aklein.jpg
EOS14356klein.jpg
EOS14359klein.jpg
EOS14362klein.jpg
EOS14369klein.jpg
EOS14380klein.jpg
EOS14382klein.jpg

1 up to 13 within 13

Fiamma and her puppies

EOS14419Aklein.jpg
EOS14423klein.jpg
EOS14426klein.jpg

1 up to 3 within 3