25.01.2015


Click to enlarge, please ...

Amberblaze Chase The Flame (Bitch)

EOS12396klein.jpg
EOS12468klein.jpg
EOS12568bearbklein.jpg
EOS12617Abearbklein.jpg
EOS12702klein.jpg
EOS12783Abearb.jpg

1 up to 6 within 6

Amberblaze Catch The Chance (Dog)

EOS12455klein.jpg
EOS12532Abearbklein.jpg
EOS12548bearbklein.jpg
EOS12638Abearbklein.jpg
EOS12641Abearbklein.jpg
EOS12732klein.jpg

1 up to 6 within 6

Amberblaze Chase The Storm (Bitch)

EOS12407klein.jpg
EOS12443klein.jpg
EOS12447klein.jpg
EOS12819bearbklein.jpg

1 up to 4 within 4